نورافکن 4 طرفه

مهندسی روشنایی طبق استانداردهای بین المللی برای نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی براساس فاکتورهای روشنایی از قبیل فاکتورهای بازتاب نور ... ادامه مطلب

بیتا

مهندسی روشنایی طبق استانداردهای بین المللی برای نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی براساس فاکتورهای روشنایی از قبیل فاکتورهای بازتاب نور ... ادامه مطلب

آتری

مهندسی روشنایی طبق استانداردهای بین المللی برای نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی براساس فاکتورهای روشنایی از قبیل فاکتورهای بازتاب نور ... ادامه مطلب

بهتا

ضرورت وجود نگرشی چند وجهی برای تعامل با نیازها و ایجاد تفکری مستمر برای به حرکت درآوردن و پوشش دادن ... ادامه مطلب