• پایه و دکل های پرچم

منظور از پایه های پرچم ، سازه هایی با ارتفاع حداکثر ۱۲متر و منظور از برج های پرچم ، سازه هایی با ارتفاع ۱۸ تا۷۰ متر می باشد که به دلیل نوع کاربری آن ها به غیر از محاسبات ویژه فنی برای سازه ی فلزی ، مستلزم طراحی خاصی برای اهتزازپرچم هایی با مساحت زیاد در شرایط وزش بادهای شدید در جهات مختلف و سهولت تعویض پرچم ها بسته به مناسبت های مختلف است . از این رو این شرکت طی سال های اخیر توانسته است پروژه های متعددی را در داخل و خارج از کشور در این خصوص اجرا نماید.

 

پایه و دکل های پرچم