پایه های ترافیکی و مسیرنما

یکی از پرکاربرد ترین موارد استفاده از سازه های فلزی در زمینه حمل و نقل جاده ای ،پایه های ترافیکی و مسیرنما است.

این پایه ها در اشکال مختلف و متناسب با عرض معابر و با قابلیت نصب انواع چراغ ها و علائم راهنمایی و رانندگی طراحی و ساخته میشود.

لذا با توجه به امکان نصب بازوهای بلند بر روی این گونه پایه ها می توان عدم نصب پایه های متعدد و صرفه جویی در این زمینه را از مزایای مهم آنها دانست.

پایه های ترافیکی