سازه های فلزی غیر روشنایی

دسته ی دیگری از سبد محصولات واحد پایه سازی شرکت اطلس نور برج ها و پایه هایی است که عمدتا برای شبکه های انتقال نیرو و سایر کاربرد های غیر روشنایی طراحی و ساخته می شوند

که به شش دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند.

  • برج های انتقال نیرو
  • پایه ها و برج های پرچم
  • پایه های انتقال نیرو (صادراتی)
  • پایه های ترافیکی مسیرنما
  • پایه و دکل دوربین
  • پایه و دکل های مخابراتی