– برج های انتقال نیرو

با گسترش روز افزون خطوط انتقال نیرو به فواصل بسیار دور بین شهرهای استان ها و حتی کشورها استفاده از این گونه برج ها رو به افزایش است. این برج ها با توجه به داشتن مقاومت استاتیکی و دینامیکی بهتر، هزینه تمام شده ی کمتر، حمل و نقل و نصب آسان تر ، دسترسی به تجهیزات فوقانی راحت تر وهمچنین اجرای فوندانسیون یکجا و متمرکز آنها در مقایسه با برج های مشبک از نظر اقتصادی باصرفه ترند. از این رو این برج ها کاربردهای خاص خود را دارند و نقش بسزایی در توسعه ی زیرساخت های کشورها ایفا می کنند.

برج های انتقال نیرو